Vater mit Kind

-

-

INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI

My, spółka The Lorenz Bahlsen Snack-World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana w dalszej części również „Administratorem Danych“), jesteśmy świadomi tego, jak ważna jest ochrona danych osobowych i postępujemy zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony danych, w szczególności z regulacjami ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa w szczególności o tym, kiedy i jakie dane gromadzimy w ramach korzystania z naszej strony internetowej i w jaki sposób je użytkujemy.

 

I. Informacje ogólne

1. Zakres przetwarzania danych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej, a także naszych treści i usług. Dane osobowe naszych użytkowników gromadzone i wykorzystywane są tylko wówczas, jeżeli przetwarzanie danych dozwolone jest zgodnie z przepisami ustawowymi lub po uzyskaniu zgody użytkownika.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych

Jeżeli na stronie internetowej uzyskujemy zgodę użytkownika na proces przetwarzania danych osobowych, to podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższe ma zastosowanie również w odniesieniu do procesów przetwarzania danych koniecznych do realizacji podobnego umowie stosunku zobowiązaniowego lub czynności przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych konieczne jest w celu wykonania obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, to za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych konieczne jest w celu ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osób trzecich, a interesy, podstawowe prawa oraz podstawowe wolności danego użytkownika nie mają charakteru nadrzędnego wobec interesu wskazanego jako pierwszy, to podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. wyważenie interesów).

Oprócz tego istnieją jeszcze inne ustawowe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, które - jeśli są właściwe - zostały przez nas szczegółowo wskazane poniżej.

3. Czas przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników kasuje się lub blokuje w momencie, kiedy przestaje obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane wówczas, jeżeli jest to przewidziane przez europejskiego albo krajowego ustawodawcę w unijnych rozporządzeniach, ustawach czy innych przepisach, którym podlega nasze przedsiębiorstwo. Zablokowanie lub wykasowanie danych następuje również wówczas, kiedy upłynie termin przechowywania danych przewidziany w powyższych normach, chyba, że dalsze przechowywanie danych jest konieczne z uwagi na zawarcie czy realizację umowy.

4. Przekazywanie danych osobowych

Jeżeli przekazujemy dane osobowe, to czynimy to wyłącznie do firm usługowych wspierających nas w realizacji celów, o których mowa powyżej. Firmy te mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe, jako tzw. podmioty przetwarzające dane, wyłącznie w celu realizacji zleconych przez nas zadań i są zobowiązane do przestrzegania właściwych przepisów z zakresu ochrony danych. Podmiotami przetwarzającymi dane, z których usług korzystamy, są:

The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany
Rathenaustr. 54
63263 Neu-Isenburg, Niemcy

Cocomore AG
Gutleutstr. 30
60329 Frankfurt am Main, Niemcy

W innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

5. Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie zapisanych przez Państwa danych osobowych ma miejsce wyłącznie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej

1. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie logów

a) Opis przetwarzania danych

Przy każdym otwarciu naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputera, który tę stronę otwiera.

Pobierane są przy tym następujące dane:

 • Informacje na temat typu przeglądarki i zastosowanej wersji
 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika dostał się na naszą stronę internetową
 • Strony internetowe, które zostały otwarte przez system użytkownika poprzez naszą stronę internetową

Dane zapisywane są również w logach naszego systemu. Dane te nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego zapisania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c) Cel przetwarzania danych

Logi zapisywane są po to, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Nie jest prowadzona w związku z powyższym ocena danych do celów marketingowych. W zakresie tych celów istnieje nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Czas przechowywania danych

Dane kasowane są w momencie, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku zapisywania danych w logach następuje to najpóźniej po dwóch dniach. Możliwe jest zapisywanie danych przez dłuższy czas. W takim przypadku adresy IP użytkownika kasuje się lub szyfruje, na skutek czego przyporządkowanie klienta otwierającego stronę nie jest już możliwe.

e) Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w logach jest bezwzględnie konieczne, aby strona mogła funkcjonować. Użytkownik nie ma więc żadnej możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

2. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

a) Opis przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, z którego można skorzystać w celu skontaktowania się drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane wpisane w masce wprowadzania danych zostaną przesłane do nas i zapisane. Te dane to:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Ewent. inne dane opcjonalne

Alternatywnie można skontaktować się z nami poprzez udostępniony przez nas adres e-mailowy. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane drogą mailową.

W związku z tym nie następuje przekazanie danych osobom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy lub służy innemu podobnemu umowie stosunkowi zobowiązaniowemu, to dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c) Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych w masce służy nam jedynie do obsługi nawiązanego kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu istnieje też wymagany uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

d) Czas przechowywania danych

Dane kasowane są w momencie, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych wprowadzonych w masce formularza kontaktowego oraz danych przesyłanych drogą mailową ma to miejsce wówczas, kiedy konwersacja z użytkownikiem zostanie zakończona. Konwersja jest zakończona wtedy, kiedy na podstawie okoliczności można wnioskować, że dana sprawa została definitywnie wyjaśniona.

e) Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową, to w każdym momencie może zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych. Sprzeciw można złożyć przesyłając odpowiednią wiadomość na dane kontaktowe znajdujące się na końcu naszych informacji o polityce prywatności. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu konwersacja z użytkownikiem nie może być kontynuowana, a wszystkie dane osobowe zapisane podczas nawiązania kontaktu są przez nas kasowane.

3. Ubieganie się o pracę online

Chcemy ułatwić Państwu poszukiwanie nowej pracy. Dlatego umożliwiamy Państwu ubieganie się o pracę online. Szczegółowe informacje oraz oddzielne wskazówki dotyczących ochrony danych w takiej sytuacji znajdują się na portalu kandydatów do pracy.

 

III.  Korzystanie z cookies (ciasteczek)

1. Opis przetwarzania danych

W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji stosujemy „cookies”. Są to niewielkie informacje tekstowe zapisywane w przeglądarce lub przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym użytkownika. Kiedy użytkownik otwiera stronę internetową, „cookies“ mogą być zapisane w systemie operacyjnym użytkownika. Cookies zawierają charakterystyczny szereg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego otwarcia strony internetowej.

a) Cookies konieczne pod względem technicznym

Stosujemy cookies, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby można było zidentyfikować przeglądarkę otwierającą stronę również po przejściu na inną stronę internetową. W cookies zapisywane są przy tym i przekazywane następujące dane:

 • Ustawienia językowe
 • Informacje dotyczące logowania

b) Cookies niekonieczne pod względem technicznym

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy cookies niekonieczne pod względem technicznym, służące poprawie jakości oraz treści naszej strony internetowej. W ten sposób możliwe jest przekazywanie następujących danych:

 • Częstotliwość otwierania stron
 • Korzystanie z funkcji stron internetowych
 • Wyszukiwane hasła

W przypadku otwarcia naszej strony internetowej użytkownik zostaje poinformowany o stosowaniu plików cookies i poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie wykorzystanych w związku z tym danych osobowych. W tym kontekście wskazuje się również na niniejsze Informacje o polityce prywatności.

c) Informacja o zmianie ustawień przeglądarki

Większość przeglądarek posiada ustawienia akceptujące automatycznie pliki cookies. Użytkownik może nie dopuścić do zapisania cookies na swoim komputerze jedynie dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki, na skutek czego jednak ograniczony zostaje zakres funkcjonalności naszej strony internetowej.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku wyrażenia w tym zakresie zgody przez użytkownika podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W pozostałych przypadkach za podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem cookies służy art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie koniecznych cookies jest uproszczenie użytkownikom korzystania ze strony internetowej. Z niektórych funkcji naszej stronie internetowej nie można korzystać bez stosowania cookies. Dla funkcji tych ważne jest, aby również po przejściu na inną stronę internetową możliwe było zidentyfikowanie przeglądarki.

Celem stosowania cookies niekoniecznych pod względem techniczych jest poprawa jakości naszej strony internetowej oraz jej treści.  

Dane użytkownika gromadzone na naszej stronie internetowej dzięki cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

W zakresie celów podanych powyżej istnieje również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania danych, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Cookies zapisane są na komputerze użytkownika i z niego przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego Państwo, jako użytkownicy, mają również pełną kontrolę nad wykorzystywaniem cookies. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce mogą Państwo dezaktywować czy ograniczać przesyłanie cookies. Już zapisane cookies można w każdym czasie wykasować. Można to robić również w sposób zautomatyzowany. W przypadku dezaktywowania cookies na naszej stronie internetowej może się okazać, że nie ma możliwości korzystania w pełni z wszystkich funkcji strony internetowej.

 

IV. Odnośniki do portali społecznościowych, linki do Google Maps  

1. Media społecznościowe

Nasza strona internetowa uzupełniona został o naszą oficjalną obecność w następujących mediach społecznościowych:

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Instagram
 • YouTube

Odnośniki do tych mediów (linki) oznaczone zostały odpowiednim logo danego portalu społecznościowego; nie są stosowane wtyczki społecznościowe powyższych mediów społecznościowe.

Jeżeli będą Państwo korzystali z linków do mediów społecznościowych, proszę pamiętać, że przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest obowiązkiem każdego portalu społecznościowego, a my nie mamy i nie otrzymujemy żadnych informacji na temat faktycznego zakresu wykorzystywania Państwa danych przez poszczególnych dostawców. Informacje na temat zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców mediów społecznościowych, a także możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w wytycznych w sprawie ochrony danych poszczególnych dostawców.

2. Linki do Google Maps

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu w formie linka możliwość zaplanowania dojazdu do naszych lokalizacji na mapie z Google Maps, usłudze udostępnionej przez spółkę Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczka do Google Maps nie jest jednak zaimplementowana na naszej stronie internetowej ze względu na ochronę danych. Jeżeli będą Państwo korzystali z linków do Google Maps , proszę pamiętać, że przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest obowiązkiem Google, a my nie mamy i nie otrzymujemy żadnych informacji na temat faktycznego zakresu wykorzystywania Państwa danych przez Google. Szczegółowe infomormacje na temat zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w informacjach o polityce prywatności Google oraz warunkach użytkowania.

 

V. Prawa osób, których dotyczą chronione dane (podmiotów danych)

Jeżeli przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa osoby, to traktowani są Państwo jako tzw. podmioty danych w rozumieniu RODO i przysługują Państwu w stosunku do administratorów danych następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeżeli tak, to mogą Państwo zażądać od administratora danych udzielenia następujących informacji:

 • cel, w jakim przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym już ujawniono lub którym zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe;
 • planowany czas przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub jeżeli konkretne informacje z tym zakresie nie są możliwe, kryteria określania czasu przechowywania danych;
 • istnienie prawa do sprostowania i wykasowania dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • istnienie prawa wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie są pobrane od podmiotu danych;
 • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - konkretne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i docelowych skutków tego typu przetwarzania danych dla podmiotu danych.

Przysługuje Państwu prawo żądania informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe przesyłane są do krajów trzecich lub międzynarodowych organizacji. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać informacji na temat stosownych gwarancji związanych z przesyłaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.

2. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo żądania od administratora danych sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na warunkach podanych poniżej mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych w takim czasie, który umożliwia administratorowi danych zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie danych nie jest zgodne z prawem i odmawiają Państwo wykasowania danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia korzystania z danych osobowych;
 • administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, natomiast Państwo potrzebują ich w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych, albo
 • jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie wiadomo jeszcze, czy uzasadnione powody administratora danych są nadrzędne wobec Państwa powodów.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, to dane te - abstrahując od ich zapisania - mogą być przetwarzane jedynie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych, albo w celu ochrony praw innych osób fizycznych czy prawnych, lub z przyczyn ważnego interesu publicznego Unii albo kraju członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi przesłankami, to zostaną Państwo o tym poinformowani przez administratora danych, zanim ograniczenie zostanie zniesione.

4. Prawo do kasowania danych

a) Obowiązek kasowania

Mogą Państwo zażądać od administratora danych, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały niezwłocznie skasowane, a administrator danych jest zobowiązany do niezwłocznego wykasowania tych danych, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych przyczyn:

 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już konieczne do celów, do których zostały zgromadzone lub były w inny sposób przetwarzane.
 • Cofają Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych.
 • Złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma żadnych priorytetowych i uzasadnionych powodów przetwarzania danych lub jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Wykasowanie dotyczących Państwa danych osobowych konieczne jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z przepisami unijnymi lub z prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe gromadzone były w związku z oferowanymi usługami spółki informacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator danych ujawnił dotyczące Państwa dane osobowe i zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich wykasowania, to podejmie on stosowne działania, także od strony technicznej, z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych o tym, że Państwo, jako podmiot danych, zażądali od nich wykasowania wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii czy replik tych danych osobowych.

c) Wyjątki od obowiązku wykasowania danych

Prawo do wykasowania danych nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie jest konieczne

 • w celu wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wykonania obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania danych zgodnie z prawem unijnym lub prawem kraju członkowskiego, któremu podlega administrator danych, albo w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej nałożonej na administratora danych;
 • z przyczyn interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwizowania leżących w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, albo do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeżeli prawo, o którym mowa w pkt. a), prawdopodobnie uniemożliwia realizację celów tego przetwarzania lub znacznie ją utrudnia; albo
 • w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informowania

Jeżeli dochodzili Państwo od administratora danych prawa do sprostowania, wykasowania lub ograniczenia przetwarzania danych, to jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawnił dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub wykasowaniu danych, czy też ograniczeniu przetarzania danych, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie związane z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami.

Wobec administratora danych przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszalności danych

Mają Państwo prawo otrzymania dotyczących Państwa danych odobowych, które udostępnili Państwo administratorowi danych, w usystematyzowanym i powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do przetwarzania maszynowego. Ponadto mają Państwo prawo przekazania tych danych innemu administratorowi danych, bez utrudnień ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, jeżeli

 • przetwarzanie danych opiera się na zgodzie wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czy też na umowie w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO i
 • przetwarzanie dokonywane jest przy pomocy zautomatyzowanych procesów.

Ponadto wykonując to prawo są Państwo uprawnieni do żądania, aby dotyczące Państwa dane osobowe przekazane były bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile będzie to możliwe od strony technicznej. Powyższe nie może naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszalności danych nie ma zastosowania w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które konieczne są w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, nałożonej na administratora danych.

7. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji; powyższe ma zastosowanie również w odniesieniu do profilowania klientów opartego na tych postanowieniach.

Wówczas administrator danych przestaje przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe, chyba, że będzie mógł wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, wykonaniu lub ochronie roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych co celów reklamy bezpośredniej przysługuje Państwu prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju reklamy; powyższe ma zastosowanie również w odniesieniu do profilowania klientów, o ile ma ono związek z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów reklamy bezpośredniej, to dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług spółki informacyjnej - niezależnie od Dyrektywy 2002/58/WE – wykonania swojego prawa do sprzeciwu przy pomocy zautomatyzowanych procesów, podczas których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

8. Prawo do cofnięcia zgody w związku z ochroną danych

Mają Państwo prawo cofnięcia w każdym momencie swojej zgody wyrażonej w związku z ochroną danych. Cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych dokonywanego na podstawie tej zgody aż do momentu jej wycofania.

9. Zautomatyzowana decyzja w indywidualnym przypadku łącznie z profilowaniem klientów

Mają Państwo prawo do wyłączenia z zakresu objętego decyzją opartą na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - łącznie z profilowaniem klientów, która skutkuje dla Państwa konsekwencjami prawnymi lub ma na Państwa inny znaczący negatywny wpływ. Powyższe nie ma zastosowania, kiedy decyzja

 • jest konieczna w celu podjęcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a administratorem danych,
 • jest dopuszczalna na postawie unijnych przepisów prawnych lub przepisów krajów członkowskich, którym podlega administrator danych i przepisy te zawierają odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa praw i wolności, a także Państwa uzasadnionych interesów lub
 • podejmowana jest za Państwa jednoznaczną zgodą.

Decyzje te nie mogą być jednak podejmowane na podstawie szczególnych kryteriów danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a lub g i nie podjęte zostały stosowne działania w celu ochrony praw i wolności, a także Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków wsakzanych w powyższych punktach (1) i (3) administrator danych podejmuje stosowne działania w celu ochrony praw i wolności, a także Państwa uzsadanionych intersów, do których należy co najmniej prawo do żądania interwencji osoby ze strony administratora danych, do przedstawienia własnego stanowiska oraz do zaskarżenia decyzji.

10. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje składajacego skargę o stanie, a także o wynikach rozpatrzenia skargi, łącznie z możliwością wniesienia sądowych środków ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

 

 

VI. Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki odsyłające do stron osób trzecich. Jeżeli nie jest to jednoznacznie widoczne, to informujemy Państwa o tym, że chodzi o link zewnętrzny. Nie mamy żadnego wpływu na treść i aranżację stron zewnętrznych dostawców. W tym zakresie niniejsze Informacje o polityce prywatności nie mają zastosowania.

 

VII. Zmiana niniejszych Informacji o polityce prywatności

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie techniki internetowej oraz związane z tym częste zmiany obowiązujących norm prawnych konieczne jest czasami odpowiednie dostosowanie naszych Informacji o polityce prywatności. W tym miejscu będziemy Państwa informowali o odpowiednich zmianach.

 

VIII. Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu RODO oraz innych krajowych przepisów z zakresu ochrony danych obowiązujących w krajach członkowskich UE, a także innych regulacji dotyczących ochrony danych jest:

The Lorenz Bahlsen Snack-World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rolna 6
62-080 Sady, Tarnowo Podgórne

 

Tel.: +48 (0) 61 864 97 00
Strona internetowa: www.lorenz-snackworld.pl

Pełne impressum dostępne jest na.

 

IX. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych

Dane osoby odpowiedzialnej u administratora danych za ochronę danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki: ul. Rolna 6, 62-080 Sady, poczta Tarnowo Podgórne lub adres poczty elektronicznej: daneosobowe.lorenz@lbsnacks.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@lbsnacks.pl. Na inspektora ochrony danych Administrator wyznaczył Pawła Romaniuka.

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

 

Stan: marzec 2019 r.